Fundusze Europejskie
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 3 w Oleśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr. 3

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

  • wybrane pliki do pobrania na stronie mogą być częściowo dostępne,
  • wybrane materiały audio-wizualne mogą nie posiadać prawidłowych transkrypcji tekstowych,
  • wybrane pliki do pobrania występują w postaci skanów,

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Elżbieta Kokot, sekretariat@p3.zosolesnica.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 314 7292. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 3,
ul. J. Kochanowskiego 7 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejścia do budynku są łatwo dostępne, dobrze oznaczone, widoczne są informacje, które zawierają nazwę placówki, furtka jest widoczna.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek jest trzykondygnacyjny. Poziom -1 (piwnica), wysoki parter oraz pierwsze piętro. Dostępny jest wjazd dla niepełnosprawnych na poziom korytarza znajdującego się na parterze oraz do dwóch sal, biur dyrektora i sekretariatu. Domofon znajduje się na wysokości dostępnej dla niepełnosprawnych. Łazienki nie są dostosowane dla niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Na parterze nie ma windy i nie ma możliwości jej zamontowania z uwagi na szerokość klatki schodowej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Naprzeciwko budynku znajdują się miejsca parkingowe, natomiast nie ma wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych. Przy budynku przedszkolnym na parkingu należącym do sali widowiskowej MOKiS znajduje się parking z miejscami postojowymi dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Nie ma takiej możliwości.

Przedszkole nr 3,
ul. J. Kochanowskiego 8 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejścia do budynku są łatwo dostępne, dobrze oznaczone, widoczne są informacje, które zawierają nazwę placówki, furtka jest widoczna.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek jest dwukondygnacyjny. Nie ma wjazdu dla niepełnosprawnych na poziom korytarza znajdującego się na kondygnacji -1 i nie ma możliwości wykonania takiego wjazdu z uwagi na szerokość schodów. Domofon znajduje się na wysokości dostępnej dla niepełnosprawnych. Łazienki nie są dostosowane dla niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Na poziomie -1 nie ma windy na poziom półpiętra i nie ma możliwości jej zamontowania z uwagi na szerokość klatki schodowej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe natomiast nie ma wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych. Przy głównym budynku przedszkolnym na ul. J. Kochanowskiego 7 na parkingu należącym do sali widowiskowej MOKiS znajduje się parking z miejscami postojowymi dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Nie ma takiej możliwości.

do góry