Fundusze Europejskie

Rada Rodziców

Rada Rodziców przedszkola jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdego oddziału wybranym w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

Wszelkie spory zaistniałe w placówce powołane organy rozwiązują w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia między organami o zaistniałym sporze powiadomiony zostaje organ prowadzący placówkę i nadzorujący. Rozstrzygnięcie organu nadzorującego jest ostateczne.

Skład Rady Rodziców:

Skład zarządu Rady Rodziców w roku 2019/20:

  • Przewodniczący - Tomasz Jaszczyszak
  • Z-ca przewodniczącego - Magdalena Zimoch
  • Sekretarz - Agnieszka Dębska
  • Skarbnik - Katarzyna Machaczka

Komisja rewizyjna

  •  Filip Sejud
  • Katarzyna Janicka
do góry