Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Regulamin pobierania opłat

Regulamin pobierania opłat

Regulamin  pobierania opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu nr 3

 § 1

 1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6 00 - 17 00.
 2. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:
 • bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki  w wymiarze 5 godzin dziennie, realizowanych w  godzinach od 700 do 1200 od poniedziałku do piątku, wykluczając dni ustawowo wolne od pracy,
 • płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przekraczających wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie, w zadeklarowanym  czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnym z deklaracją  złożoną w  potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do przedszkola,
 • bezpieczeństwa w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
 1. Przedszkole zapewnia odpłatne korzystanie z pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek).
 2. W przedszkolu przygotowywane są posiłki dla dzieci z dietą ogólnoprzedszkolną. Przedszkole nie zapewnia odrębnych wymogów żywieniowych.
 3. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia oraz dzienna stawka żywieniowa określone zostały przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, obecnie stawka żywieniowa wynosi 10 zł.
 4. Dzienna stawka żywieniowa uzależniana jest od aktualnych cen produktów żywnościowych i może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.
 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za żywienie nie pobiera się pod warunkiem, że rodzic/opiekun prawny poinformuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności do godz. 730.
 6. W przypadku niezgłoszenia nieobecności rodzic/opiekun prawny ponosi koszt żywienia za każdy niezgłoszony dzień nieobecności dziecka.
 7. Nieobecność dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun prawny może zgłosić:
 • wysyłając mail na e-dziennik,
 • telefonicznie,
 • osobiście u nauczyciela grupy (np. w przypadku, gdy rodzic wie wcześniej o terminie nieobecności dziecka).
 1. Za żywienie rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę „z dołu” w terminie do 15 każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.
 2. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty za świadczenie usług ponad postawę programową.

 § 2

 1. Miesięczna opłata za świadczenie usług wykraczających poza podstawę programową ustalana jest na podstawie ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, który jest rejestrowany przez system elektroniczny (ewidencja przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola).
 2. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje nieodpłatnie jedna karta rejestracji pobytu dziecka (do zwrotu po zakończonej edukacji dziecka w przedszkolu). Drugą kartę można dokupić.
 3. Nie należy umieszczać na kartach żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.
 4. W przypadku uszkodzenia, bądź zgubienia karty rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do poniesienia kosztów związanych z zakupem nowej karty (tj. koszt karty powiększony o koszt przesyłki).
 5. Bieg czasu pobytu dziecka liczy się od momentu zarejestrowania elektronicznego wejścia lub wyjścia dziecka do przedszkola.
 6. W przypadku gdy rodzic/opiekun prawny nie zarejestruje momentu wejścia i wyjścia dziecka, czas pobytu dziecka liczy się od otwarcia do zamknięcia placówki (od godz. 600 do 1700).
 7. Koszt jednej godziny świadczenia usług w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmującą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne ustalony Uchwałą Rady Miasta Oleśnica Nr LV/562/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych- wynosi 1.3 zł,
 8. Opłatę opisaną w uchwale pobiera się w godzinach od 600 do 700 oraz od 1200 do 1700 za każdą rozpoczętą godzinę  korzystania z tych świadczeń.
 9. Na podstawie w/w uchwały oraz złożonego oświadczenia rodzic może wnieść o obniżenie opłaty, o której mowa w § 2 ust. 5 o:
 • 25 % - z uwagi na posiadanie na utrzymaniu trojga dzieci;
 • 30 % - z uwagi na posiadanie na utrzymaniu czworga i więcej dzieci (dzieci do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do końca 24 roku życia).

 § 3

 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do: 
  • wniesienia w terminie do 15 każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie opłaty określonej w  2 ust. 7 oraz opłaty  za korzystanie z wyżywienia.
  • termin płatności oznacza dzień uznania rachunku bankowego  kwotą przelewu (wpływ na konto).
 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się dokonywać wpłat na podstawie informacji udzielonej przez przedszkole (faktura, e-dziennik) w formie przelewu na rachunek prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy.

 § 4

 1. W wyjątkowych sytuacjach rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dziecku w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) mogą skorzystać zusług przedszkola dyżurującego.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola dyżurującego określa Procedura organizacji zajęć w miesiącach wakacyjnych.

 § 5

 1. Za zwłokę we wnoszeniu opłat przedszkole naliczy odsetki w wysokości jak od zaległości podatkowych.
 2. W przypadku zalegania z opłatami za okres powyżej 1 m-ca dyrektor przedszkola może odmówić realizacji świadczeń i skreślić dziecko z listy przedszkolaków. 
 3.  Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.),  co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.

 § 6

 1. W okresie świąt i wydłużonych weekendów planowane nieobecności dzieci należy zgłaszać z wyprzedzeniem 3 dniowym (dni robocze).
 2. Praca przedszkola w wyżej wymienionych dniach uzależniona jest od ilości dzieci. Zgodnie ze Statutem Przedszkola, aby uruchomić oddział musi być obecnych 10 dzieci. Dyrektor na 2 dni przed dniami wolnymi zobowiązany jest podać rodzicom informację o pracy przedszkola.

 § 7

 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do odbierania dziecka w ustalonych godzinach pracy przedszkola.
 2. Za niewywiązanie się z obowiązku odebrania dziecka w godzinach pracy przedszkola usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe  nauczyciela, zgodnie z obowiązującą stawką godzinową, który pozostał w czasie ponadwymiarowym w pracy.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może odstąpić od pobrania dodatkowej opłaty, o której mowa w § 7 ust. 2.

 § 8

Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka powyżej 14 dni oraz poinformowania przedszkola w przypadku  rezygnacji  z usług przedszkola z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

 § 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 września 2023 r.

 

do góry