Fundusze Europejskie
Strona główna/O przedszkolu/Projekty edukacyjne/Mały miś w świecie wielkiej literatury.

Mały miś w świecie wielkiej literatury.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Mały miś w świecie wielkiej literatury | Moja Ekolandia

 

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

 

 Cele szczegółowe:

 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 6. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 8. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 9. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 10. promocja przedszkola,
 11. rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Przedszkole realizuje kierunki polityki MEiN:
1. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny - rozwijanie czytelnictwa przez przedszkole we współpracy z rodzicami. tj. zachęcanie do czytania w domu misiowi;

2. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie - codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie ww. postaw w utworach literackich;

3. podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów - dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci;

4. działanie na rzecz poznawania polskiej kultury - prezentacja polskiej literatury dzieciom.

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Rozwijanie czytelnictwa:
1. codzienne czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia - przewodnika dzieci po świecie literatury;
2. zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom;
3. prowadzenie dzienniczka;
4. stworzenie przedszkolnego kącika książki.

Opis:
Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę - misia, który w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. W przedszkolu pluszak „zamieszka” w kąciku czytelniczym. Zostanie nadane mu imię i będzie obecny na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu w roli przewodnika po świecie literatury. Dzieci, po zapoznaniu się z daną lekturą, będą wypełniały kartę z dzienniczka Małego Misia.

do góry