Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Monitoring/Klauzula informacyjna monitoringu

Klauzula informacyjna monitoringu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 3 w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy (kod pocztowy: 56-400) przy ul. J. Kochanowskiego 7, reprezentowane przez Dyrektora, adres e-mali:  sekretariat@p3.zosolesnica.pl, tel. 71 314 72 92.
  2. W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować, z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych   za pomocą adresu meksoft@vp.pl.
  3. Monitoringiem wizyjnym objęto: korytarze, teren wokół przedszkola.
  4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
  5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust.1 lit. c RODO (na podstawie art. 54 § 2 USP w związku przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z oraz art.222 Kodeksu Pracy),
  6. Zapisy z monitoringu będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany - kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 3 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.
  7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do  Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

                                                                                                               Administrator

do góry