Fundusze Europejskie

Regulamin monitoringu

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 3

§ 1.


Podstawa prawna regulaminu:

 1. Konwencja Praw dziecka
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 poz.996) art.108a.
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 poz.1330).
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000). 
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003, Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 poz.2213 z późn. zm.).
 7. Statut Przedszkola nr 3.

§ 2.

 

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 3 z siedzibą przy ulicy J. Kochanowskiego 7 (dalej przedszkole), miejsca instalacji kamer systemu na terenie przedszkola, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Infrastruktura przedszkola, która jest objęta wewnętrznym monitoringiem wizyjnym, to:
  •  korytarze;
  • teren wokół przedszkola;

§ 3.


Celem monitoringu jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności przedszkolnej oraz osób przebywających na terenie przedszkola.
 2. Ochrona mienia przedszkola.
 3. Ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu dzieci, wychowawców i pracowników przedszkola.
 4. Ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenie mienia, kradzieże, itp.) w przedszkolu.
 5. Ograniczenie dostępu do przedszkola i jego terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych.
 6. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, wychowania i opieki.

§ 4.

 1. Monitoring funkcjonuje całą dobę.
 2. Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

§ 5. 

 1. System monitoringu w przedszkolu składa się z:
 •  kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz  budynku przedszkola i wokół budynku (teren przedszkola)
 • urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;
 • monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

2. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji spełniającego wymogi określone Polską Normą

3. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.

4. Pracownicy przedszkola oraz rodzice dzieci są poinformowani o funkcjonowaniu w przedszkolu systemu monitoringu wizyjnego.

5. Czas przechowywania danych na nośniku wynosi 3 dni.

6. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany.

§ 6.

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 1. Rejestrator wraz z monitorem znajduje się w gabinecie dyrektora przedszkola. 
 2. Zapis ten może być udostępniony w formie oglądu lub nagrania w terminie i  za zgodą dyrektora przedszkola w porozumieniu z administratorem monitoringu:
 3. rodzicom dziecka wyłącznie w celu odtworzenia zajścia bezpośrednio zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka;
 4. nauczycielom, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie;
 5. Dane te udostępnia się ponadto uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze. Płyta z materiałem archiwalnym może być nagrana i przekazana organom ścigania na ich pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
 6. Podczas odtwarzania zapewnia się warunki uniemożliwiające osobom postronnym podgląd nagrania.
 7.  Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych.

§ 7.

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu płyty z materiałem archiwalnym organom ścigania:

 1.  Przedstawiciel organów ścigania pisemnie kwituje odbiór płyty. 
 2. W pokwitowaniu odbioru należy podać „nagranie z dnia - dzień, miesiąc, rok”.
 3. Płyta zostaje zapakowana do koperty, którą należy opieczętować i podpisać przez osobę uprawnioną ze strony udostępniającego.
 4. Jeżeli materiał archiwalny jest kopiowany na inny nośnik, obowiązują takie same zasady, jak przy przekazywaniu płyty. 
 5. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważnione są osoby wskazane przez dyrektora lub upoważniony jest administrator.

  § 8.

 1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor przedszkola oraz administrator monitoringu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedura ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
 3. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Oleśnica 29.10.2018 r.

Załączniki:
1. Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu przedszkola - wniosek rodzica.
2. Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu przedszkola - wnioskodawca
3. Protokół przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu przedszkola

 

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko rodzica                                                                             Oleśnica, dnia……………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………


Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu ………………..


Zwracam się z prośbą o udostępnienie materiału z monitoringu wizyjnego przedszkola z dnia ………….…..

Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….

                                                                   ……………………………………………………..
                                                                                                                                                               podpis rodzica

Decyzja dyrektora:
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody

                                                                        ………………………………………………
                                                                                                                                                          Data i podpis dyrektora

 Załącznik nr 2

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                              Oleśnica, dnia ………………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu Przedszkola …….Zwracam się z prośbą o udostępnienie materiału z monitoringu wizyjnego  z dnia …………………….
Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

                                                                                 ………………………………………..
                                                                                                                                                            Podpis wnioskodawcy

Decyzja dyrektora:
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody

                                                                                   ………………………………………….
                                                                                                                                                                Data i podpis dyrektora

Załącznik nr 3

Protokół przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu w Przedszkolu nr 3 w Oleśnicy  sporządzony w dniu .……………………..


Dyrektor …………………………………….. zwanym dalej przekazującym dane, przekazuje …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej przyjmującym dane, na podstawie pisemnego wniosku z dnia……………………………… dane z systemu monitoringu przedszkola.

 1. Przekazujący przekazuje, a przyjmujący przyjmuje następujące dane (zapis z kamer):
  Data Numer kamery Czas nagrania……………………….. ………………………….. ……………………………….
 2. Przyjmujący dane oświadcza, że wykorzystane zostaną one wyłącznie do celów określonych w pisemnym wniosku, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.
 3. Protokół sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  …………………………………………                                …………………………………
                                      Przekazujący                                                           
do góry