Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Koronawirus/Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i (..)

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

Załącznik 1

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola nr 3 w Oleśnicy w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 19 listopada 2020 r.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 2

Organizacja pracy placówki

 1. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 6.00 do  17.00
 2. Grupy mogą liczyć 25 dzieci, przy czym powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m 2.
 3. Do placówki wstęp mają dzieci i pracownicy przedszkola, zakaz wstępu osób trzecich (za wyjątkiem dostawców towaru i usług oraz służb i innych osób za zgodą dyrektora).
 4. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą dyrektora rodzic/opiekun może przebywać w przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem dystansu społecznego oraz wszelkich środków ostrożności.
 5. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego - wietrzenie sal odbywać się będzie, co godzinę niezależnie od warunków pogodowych, także w trakcie zabaw i zajęć.
 6. Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola lub wychodziły poza teren placówki na tereny rekreacyjne na spacery/wycieczki będące realizacją treści podstawy programowej lub podczas niesprzyjających warunków pogodowych z zachowaniem wymaganej odległości od osób trzecich.
 7. Wszelkie ubrania, obuwie zamienne, chusteczki, bieliznę należy dostarczyć i przekazać pracownikowi odbierającemu dziecko w szczelnie zamkniętym i podpisanym worku, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 8. Wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek, książek, żywności i innych przedmiotów z domu do placówki.
 9. Dezynfekcja rąk dzieci w przedszkolu odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody. Dzieci korzystają z ręczników papierowych.
 10. Dzieci przebywają w przedszkolu bez maseczek ochronnych, pracownicy zgodnie z decyzją dyrektora w tym zakresie.
 11. Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

§ 3

Żywienie

 1. Posiłki dla dzieci będą przygotowywane w kuchni przedszkolnej (tak jak dotychczas)
 2. Posiłki spożywane będą w sali przedszkolnej z użyciem talerzy i sztućców wielokrotnego użytku.
 3. Brudne naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze, co najmniej 60 °C lub je wyparzać.
 4. Wodę oraz inne napoje podaje dzieciom sprawujący nad nimi opiekę nauczyciel.
 5. Przed i po każdym posiłku blaty stołów i oparcia krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
 6. Personel kuchenny, nie może kontaktować się z dziećmi i z opiekunami grup.

§ 4

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego - bez objawów chorobowych.
 2. Rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas wejścia do placówki i sali zajęć.
 3. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola tylko osoby zdrowe.
 4. Rodzic ma obowiązek posiadania maseczki ochronnej.
 5. Przed wejściem do przedszkola każda dorosła osoba obowiązkowo dezynfekuje ręce.
 6.  W wyjątkowych sytuacjach (w okresie adaptacyjnym - dzieci 3 letnie do 10 września) w przedsionku (wejście do budynku) może przebywać jednorazowo 4 rodziców + dziecko/dzieci z zachowaniem bezpiecznej odległości i środków ostrożności.
 7. Rodzic musi liczyć się z wydłużeniem czasu przyjmowania i odbierania dziecka z przedszkola, ze względu na stosowane procedury. Nie należy tłoczyć się przed wejściem, ani pozwalać dzieciom na bieganie itp.
 8. Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie lub odbiór dziecka wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 1,5 m - 2 m od innych dzieci i rodziców.
 9. Obowiązuje zasada jeden rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi
 10. W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzic przekazuje kartę do czytnika, która zostaje w placówce - kartę odbija pracownik przedszkola (czas wejścia i wyjścia dziecka).
 11. Rodzic przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola w wejściu do przedszkola. Pracownik przyjmujący lub oddający dziecko rodzicom powinien być w maseczce i rękawiczkach.
 12. Pracownik przedszkola może wyrywkowo sprawdzić temperaturę ciała dziecka. (Do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, którego rodzic nie wyraził zgody na pomiar temperatury jego ciała): 

  - jeśli temperatura ciała dziecka jest prawidłowa zaprowadza je do szatni przedszkolnej, gdzie przejmuje go inny pracownik, który rozbiera dziecko i przekazuje nauczycielowi w sali.

  - jeśli temperatura ciała dziecka wynosi powyżej 37 o C  - dziecko nie zostaje przyjęte do placówki

 13. Rodzic, aby odebrać dziecko wywołuje je z sali przez domofon i czeka przed wejściem.
 14. Dziecko sprowadza pracownik przedszkola, który je ubiera i przekazuje rodzicowi.
 15. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic zobowiązany jest przekazać dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka oraz co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.) podczas spotkań organizacyjnych przed rozpoczęciem roku szkolnego. W razie każdorazowej zmiany danych rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego ich uaktualnienia.
 16. Wszelkie bieżące informacje o dziecku, zapytania należy kierować do nauczyciela drogą mailową przez e- dziennik, telefonicznie poprzez pracowników administracji placówki tel. 71 3147292 lub indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu konsultacji z nauczycielem.
 17. Kontakt indywidualny rodzica z pracownikiem powinien być ograniczony do minimum aby nie stwarzać zagrożenia zarażeniem.
 18. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać/odbierać dziecko z przedszkola.

§ 5

Inne czynności organizacyjne i higieniczno-sanitarne 

 1. W miarę możliwości jedna grupa dzieci może przebywać w wyznaczonej, stałej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości stali opiekunowie, którzy między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 metra.
 3. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób  trzecich, niebędących nauczycielami przedszkola.
 4. Z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, usunięte są zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane - ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
 5. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie, przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk - zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, przeprowadzają pokaz mycia rąk, zwracają dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 6. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczone są instrukcje dotyczące  zasad prawidłowego mycia rąk.
 7. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do przedszkola. Grupy na placu zabaw, przebywają w osobnych, wyznaczonych strefach, bez kontaktu ze sobą
 8. Przed i po zakończeniu zajęć na placu zabaw urządzenia, z których korzystały dzieci są dezynfekowane.
 9. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 10. Wyjścia poza teren placówki na tereny rekreacyjne na spacery/wycieczki odbywają się wyłącznie podczas realizacji treści podstawy programowej lub podczas niesprzyjających warunków pogodowych z zachowaniem wymaganej odległości od osób trzecich.
 11. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemników z płynem dezynfekującym i uzupełniania go w razie potrzeby.
 12. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza; 
  • dezynfekcja prowadzona jest w godz. 7-17
  • czyszczenia i dezynfekowania ciągów komunikacyjnych,
  • dezynfekowania, co najmniej 3 x dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach,
  •  odnotowywania w Karcie kontroli, przeprowadzonych prac porządkowych (czyszczenia i dezynfekcji).
 13. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 14. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni  w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka)
 15. Przy organizacji żywienia (kuchnia) obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, należy szczególnie zwracać uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
 16. Do pracy przychodzą jedynie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i pozostać w domu.

§ 6

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośredni kontakt z osobami trzecimi
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcami bądź kurierem itp., pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości, co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej - rękawiczek oraz maseczki ochronnej.
 3. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, w przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane.
 5. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 8. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 9. W przypadku odbioru towaru (artykuły do przygotowania posiłków) należy upewnić się, że pojemniki transportowe były w dobrym stanie i nieuszkodzone.

§ 7

Pozostałe regulacje

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez e-dziennik, a w przypadku braku kontaktu poprzez wiadomości SMS na podany przez rodzica numer telefonu komórkowego.
 2. Z treścią procedury zaznajamia się pracowników oraz rodziców i opiekunów dziecka.
 3. Procedura jest umieszczona na stronie internetowej przedszkola  p3.zosolesnica.pl
 4. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 5. Procedura może być modyfikowana.
do góry