Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Koronawirus/Procedura postępowania na wypadek podejrzenia i (..)

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia i wystapienia choroby koronawirusa COVID-19

Załącznik 2

 § 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 02 lipca 2020 r.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika przedszkola.

 § 2

Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 1. W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby,  u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej, jako „izolatka”).
 2. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący.
 3. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy przedszkola.
 4. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika przedszkola, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane.

 § 3

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem COVID-19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy (izolatka).
 2. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom
 3. Należy powiadomić niezwłocznie dyrektora przedszkola oraz Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Oleśnicy tel.: 71/314 20 34 wew. 23, 505 092 898, 512 703 116, 512 703 376 w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.

 § 4

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem COVID-19, nauczyciel powinien odizolować dziecko od reszty grupy  i pracowników przedszkola (izolatka)  oraz zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej.
 2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. Zaleca się rodzicowi odbiór dziecka, kontakt z lekarzem i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnicy.
 3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 oraz dyrektora przedszkola.
 4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami przedszkola lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie przedszkola.
 5. Personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku przedszkola.

 § 5

Pozostałe regulacje

 1. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ustala listę osób, które miały kontakt i przebywały w tym samym czasie, w części/częściach placówki, co osoba podejrzana o zakażenie.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
 3. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.
 4. Procedura jest umieszczona na stronie internetowej przedszkola p3.zosolesnica.pl
do góry